Door Redactie op 1 juni 2019

Hendrikus Loof: “Het coalitieakkoord zet de mensen centraal.”

Hendrikus Loof, sinds kort de voorzitter van de PvdA-fractie in Provinciale Staten van Drenthe, zegt in een verklaring op 29 mei 2019 dat de fractie meer dan tevreden is over én trots is op het coalitieakkoord. “Dit akkoord is een goed antwoord op de grote uitdagingen die ons te wachten staan.”
Voor de fractie zijn belangrijke hoofdpunten uit het akkoord:
– het zet de mensen centraal
– de sociale agenda is weer terug
– de komende energietransitie moet woonkostenneutraal zijn
– het eerlijk verdelen van de lusten en lasten bij die energietransitie.

De verklaring

De verklaring heeft Hendrikus Loof afgelegd tijdens de vergadering van 29 mei 2019 van Provinciale Staten van Drenthe. De tekst luidt:

Foto van Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

“Op 20 maart jl. zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten gehouden. En hoewel wij – of althans een deel van ons – het niet had durven dromen, kwam de PvdA als grootste partij in Drenthe uit de bus. En hoewel we een zetel verloren, voelde het toch prettig om weer eens gefeliciteerd te worden na een stembusuitslag. Dat was al weer even geleden voor ons.

Het voorwerk
Adel verplicht en snel na het tellen van de stemmen hebben we het informatieproces in gang gezet en voormalig fractievoorzitter Roelie Goettsch heeft dit op ons verzoek op haar genomen. Het resultaat is op 17 april met PS gedeeld en besproken. Bijzonder is nog om te vermelden dat de informatie volkomen transparant is verlopen en gespreksverslagen met goedkeuring van alle gesprekspartners in de openbaarheid zijn gebracht.

Vijf partijen zijn vervolgens onder leiding van formateur Cees Bijl aan de slag gegaan met het boetseren van een nieuw coalitieakkoord. De PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie en als nieuwkomer GroenLinks. Burgemeester Klaas Smid heeft de technische gespreksleiding op zich genomen en een topteam van twee medewerkers van de provincie heeft alles opgeschreven.

Het coalitieakkoord
Nu ligt hier voor het resultaat van dát proces: het coalitieakkoord Drenthe, Mooi voor elkaar! Een mooie titel, voor meerdere uitleg vatbaar. 

Voorzitter, onze fractie is meer dan tevreden over én trots op het coalitieakkoord. We hebben er ontzettend veel zin in om hiermee de komende 4 jaar, samen met het Drents Parlement, met de gemeenten, onze netwerkpartners maar vooral samen met onze inwoners aan de slag te gaan. Wij denken dat dit goed is voor Drenthe en het de provincie verder brengt. 

Een provincie waar het fijn wonen is, waar een belegde boterham verdiend kan worden, waar mogelijkheden te vinden zijn voor een ieder om zich te ontplooien, creëren en te recreëren. Voor onze inwoners en voor onze gasten.

Wij denken ook dat dit akkoord een goed antwoord is op de grote uitdagingen die ons te wachten staan. Op het gebied van de energietransitie om maar eens wat te noemen. Maar ook de nog altijd kwetsbare economie van Drenthe wordt geschraagd, net als de opgaven in de landbouw, de natuur. Ruimtelijk is en zal er veel aan de hand zijn de komende periode, o.a. met de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Maar ruimtelijk of niet: we geven het samen met onze inwoners en dus mèt elkaar vorm.

Dit akkoord is een mooi en logisch vervolg op Ondernemend en Dynamisch, het vorige akkoord. De focus lag in 2015 op het versterken van de Drentse economie want we zaten nog met de naweeën van de economische crisis. Nu is er meer ruimte en tijd voor de kwaliteit van het bestaan in onze provincie. En dat zie je terug in dit coalitieakkoord.

Onze inwoners centraal
Wat ons in het bijzonder trots stemt is dat dit coalitieakkoord onze inwoners centraal stelt. Ter illustratie: in ons optimistische en positief geformuleerde verkiezingsprogramma (het woordje ‘niet’ kwam er niet in voor!) stond in de laatste zin van de inleiding dat wij activiteiten, projecten en beleid met onze inwoners willen opzetten en uitvoeren. De eerste zin van het coalitieakkoord stelt dat we een provincie voor ogen hebben waar mensen centraal staan. Dat past naadloos in elkaar. 

Sociale agenda
In onze campagne ‘Zeker in Drenthe!’ hebben we sterk gepleit voor een sociale agenda met accenten op wonen, werk, welzijn. Maar denk ook aan toegankelijkheid, aan diversiteit, de aanpak van laaggeletterdheid en het stimuleren van gemeenschapszin.

We zijn dan ook erg blij dat de sociale agenda door de andere partijen is herkend en erkend en een prominente plek in het coalitieakkoord heeft gekregen. 

Feitelijk is de sociale agenda de rode draad in het coalitieakkoord en samen met het Drents Parlement willen we die agenda gaan concretiseren in de komende vier jaar. 

Het akkoord staat daarom vol met uitnodigingen aan inwoners en organisaties om samen met het provinciebestuur invulling te geven aan die sociale agenda. Oftewel: we hebben wel ideeën maar de wijsheid niet in pacht. Dat is wat dit akkoord uitstraalt en dus is het een uitnodiging aan Drenthe en de Drent om met ons mee te doen. Met dit coalitieakkoord op hoofdlijnen willen we dan ook de verbinding aangaan met een ieder die zich aangesproken voelt. 

Onze wensen bij de energietransitie
Ik wil graag nog enkele zaken uitlichten die voor de PvdA van groot belang zijn, naast de al genoemde sociale agenda. Dat is ten eerste het uitgangspunt dat de energietransitie woonlastenneutraal is. Dat is een behoorlijk forse ambitie en waar dit niet lukt, onderzoeken we mogelijkheden in welke vorm we dit kunnen ondersteunen.

In de tweede plaats, en dat gaat ook over de energietransitie, het eerlijk verdelen van de lusten en de lasten en het verkrijgen van draagvlak voor de toekomstige plannen op dit thema is in dit akkoord sterker aangezet dan voorheen. Zo wil de provincie ook nadrukkelijker een rol spelen bij de ruimtelijke inpassing van initiatieven waar het gaat om betrokkenheid van inwoners. We denken dat de energietransitie onafwendbaar is maar iedereen moet daar aan mee kunnen doen.

Vertrouwen
Rest mij nog te zeggen, voorzitter, dat wij met vertrouwen uitzien naar de komende vier jaar. De wijze waarop het formatieproces is verlopen, sterkt ons in dit vertrouwen. Er is hard gewerkt, stevig gediscussieerd maar altijd is de focus op onze toekomst gericht geweest.”