Door Redactie op 20 oktober 2016

Cultuurnota 2017-2020 ‘De Verbeelding van Drenthe’

Cultuur beleven en aan een cultuuruiting meedoen zijn voor veel mensen een onlosmakelijk en bindend element in onze samenleving. Waar dat in de verdrukking komt, verdient het aandacht en waar nodig ondersteuning. Met de Drentse Cultuurnota ‘De Verbeelding van Drenthe’ hebben Provinciale Staten vastgesteld wat de provincie de komende 4 jaar voor de cultuur wil gaan doen. 

PvdA-fractie enthousiast
De basis voor de nota is gelegd onder verantwoordelijkheid van de toenmalige PvdA-gedeputeerde Ard van der Tuuk. Zijn opvolger, PvdA-gedeputeerde Cees Bijl, heeft de nota voltooid. De PvdA-fractie in Provinciale Staten is er enthousiast over, zoals blijkt uit een artikel op de website van PvdA Drenthe.

schermafbeelding-2016-10-20-om-11-20-18

Belangrijke doelen in de nota
Cees Bijl (foto) heeft uitgesproken dat hij het belangrijk vindt dat:
– alle kinderen mee kunnen doen
– kleinvormige en kleinschalige cultuuruitingen een kans krijgen
– cultuur laagdrempelig moet zijn
– er een goede spreiding is, zodat cultuur er voor iedereen in Drenthe is
De Werkgroep Ouderenbeleid kan zich goed vinden in deze uitspraak van Cees Bijl, die hij deed op een bijeenkomst op 3 oktober 2016. De werkgroep heeft nog wel enkele wensen.

cees-3-okt-2016

Voor alle leeftijden
De beschrijving van de activiteiten in de Cultuurnota laat zien dat het aanbod zeer divers is en dat alle leeftijdsgroepen veel van hun gading kunnen vinden. Als er volgens de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe al een leeftijdsgroep speciale aandacht moet krijgen, is dat de groep van de schoolgaande kinderen om kennis te maken met de verschillende vormen van cultuur in Drenthe. Dit wordt in de nota onderkend.

Toegankelijkheid in verschillende betekenissen
Voor de Werkgroep Ouderenbeleid is van belang dat de toegankelijkheid voldoende is. De begrippen toegankelijk en toegankelijkheid kunnen in dit verband verschillende betekenissen hebben:

  1. Ontsluiten, beschikbaar hebben voor bezichtiging en/of raadpleging (zoals archieven, speciale collecties, e.d.)
  2. Begrijpelijk (zoals beschrijvingen, achtergrondinformatie, websites)
  3. Zonder sociale en financiële beperkingen, dus in principe voor iedereen, bijv. ook voor mensen die geen hoge toegangsprijs kunnen betalen, of op zoveel dagen en uren dat in principe iedereen er naar toe zou kunnen
  4. Zonder fysieke belemmeringen (voor mensen met lichamelijke beperkingen, slechtziendheid/blindheid, slecht gehoor, enz.)
  5. Bereikbaarheid en spreiding

Toegankelijkheid in subsidievoorwaarden
Er blijft altijd een spanning tussen wenselijke toegankelijkheid en (financiële) mogelijkheden. Met als uitgangspunt ‘maak het voor de mensen aantrekkelijker en gemakkelijker om er aan mee te doen en/of mee te maken en/of bij te wonen’ pleit de Werkgroep Ouderenbeleid er voor om in de subsidievoorwaarden te verlangen dat er voldoende aandacht is voor de verschillende betekenissen van toegankelijkheid.

Wettelijk vereiste toegankelijkheid
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 toegankelijkheid de norm is en ontoegankelijkheid de uitzondering. Met deze wet stemde de beide Kamers ook in met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Op grond van deze wet is het onontkoombaar, dat toegankelijkheid – zoals onder 2 en 4 is verwoord – een rol moet gaan spelen. Dit aspect ontbreekt in de nota. Wellicht wordt dit goedgemaakt wanneer Gedeputeerde Staten vóór het einde van dit jaar een overzicht geven van de gevolgen van de wet voor het provinciale beleid.

Laaggeletterdheid
Kort voor de vaststelling van de nota werd bekend, dat nu ook erkend wordt dat onder de bevolking meer mensen niet of moeilijk kunnen lezen, schrijven en rekenen dan tot nu toe officieel werd aangenomen. De Werkgroep Ouderenbeleid dringt er op aan een grotere inspanning te plegen om de laaggeletterdheid terug te dringen.

Lees de Cultuurnota 2017-2020 ‘De Verbeelding van Drenthe’