Door Redactie op 20 augustus 2017

Conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’ op 11 november 2017

Mensen blijven langer leven en het aandeel ouderen in de samenleving neemt de komende decennia fors toe. Dat heeft grote invloed op onze samenleving. Hoe kunnen we die zodanig inrichten dat de kwaliteit van leven voor ouderen in de toekomst blijft gewaarborgd? Op 11 november gaan we over een antwoord op die vraag met elkaar in gesprek tijdens de conferentie ‘Wonen en zorg voor ouderen’.

De conferentie wordt georganiseerd door het Netwerk Zorg en het Netwerk Ouderen, beide van de PvdA. In onderstaande aankondiging van de conferentie gaan zij iets dieper in op de redenen om de conferentie te houden en geven zij alvast een inkijkje in de opzet van de conferentie.

AANKONDIGING

“Het is hoogste tijd dat de samenleving zich voorbereidt op de drastische verandering van de bevolkingssamenstelling en in het bijzonder op het oud worden van de babyboomgeneratie. De toename van vooral het aantal kwetsbare ouderen heeft niet alleen gevolgen voor de vraag naar passende woonvoorzieningen en zorg, maar omvat een veel bredere maatschappelijke opgave: een herinrichting van de samenleving.

Zorg onder druk
De verpleeghuiszorg lijkt in continue crisis, althans volgens de media, terwijl we internationaal gezien reeds veel geld aan intramurale zorg voor ouderen besteden. De zorg thuis staat onder druk door het toenemend aantal ouderen dat thuis woont, terwijl de budgetten onvoldoende meegroeien en voor ouderen belangrijke welzijnsvoorzieningen zijn wegbezuinigd of overgedragen aan vrijwilligers. Ouderen vereenzamen en krijgen onvoldoende zorg en begeleiding.

Passend wonen niet altijd mogelijk
Een probleem is voorts het gebrek aan betaalbare senior (huur- en koop)woningen en nieuwe woonvormen, waarin mensen met beperkingen goed kunnen wonen en waarin op doelmatige wijze zorg kan worden verleend. Voor kwetsbare ouderen zijn ook de veiligheid  van een buurt en de aanwezigheid van voorzieningen dichtbij  knelpunten.

Hoopvolle ontwikkelingen
Tegelijkertijd zijn er ook hoopvolle ontwikkelingen, zoals de toenemende participatie van ouderen, burgerinitiatieven om ouderen in de wijk te ondersteunen, nieuwe woonvormen en door ouderen geleide zorgcoöperaties. De scherpe scheidslijnen tussen intra- en extramuraal worden geleidelijk geslecht en de transformatie van de verpleeghuiszorg  is in gang gezet.

Visie gevraagd
Het kabinet Rutte-Asscher heeft in de afgelopen jaren belangrijke maatregelen doorgevoerd die moeten leiden tot een houdbaar stelsel van ouderenzorg. Het Zorgnetwerk en het Ouderennetwerk vinden het echter belangrijk dat de PvdA meer systematisch nadenkt over de vraag hoe mensen in deze tijd oud willen worden en op welke wijze samenleving en overheid de gevolgen van de dubbele vergrijzing gaan opvangen. Of beter: kunnen we de samenleving zodanig inrichten dat de kwaliteit van leven voor ouderen in de toekomst blijft gewaarborgd?

Foto van Joyce Langenacker

Joyce Langenacker

Foto van Henk Nies

Henk Nies

Globale opzet conferentie
Op zaterdag 11 november (10.30-16.30 uur) gaan we de relevante ontwikkelingen in kaart brengen. Prof. Henk Nies, bestuurder van Vilans, schetst de transformatie van de zorg en Joyce Langenacker, wethouder in Haarlem, brengt in kaart op welke wijze gemeenten de kwaliteit van leven voor ouderen kunnen bevorderen (age-friendly cities). Daarna gaan we met elkaar in gesprek via panels en workshops over hoe onze toekomstvisie eruit ziet en op welke wijze wij als politieke partij deze dichterbij kunnen brengen.”


Informatie

Aan de conferentie kunnen alle leden van de PvdA deelnemen.
Meer informatie over het programma, de locatie en de wijze van aanmelding volgt zo spoedig mogelijk.

N.B. Dit bericht is overgenomen van de website van het Ouderen Netwerk PvdA.