Door Redactie op 25 september 2017

Belastingdienst, zó had het ook gekund!

We meldden het al eerder: de Belastingdienst communiceert het liefste digitaal met de inwoners van Nederland. Een belastingplichtige uit Emmen stoort zich hier flink aan en schrijft de Belastingdienst dat niet gehandeld wordt volgens uitspraken van het kabinet en van de Nationale Ombudsman. Hij vermeldt in de brief van 12 september 2017 met de volgende inhoud ook hoe het anders kan:

“Ik heb een brief van u ontvangen met de mededeling dat belastinggeld terug kan worden ontvangen. Om de belastingdienst in staat te stellen dat geld te storten moest een rekeningnummer worden doorgegeven. Voor op welke wijze dat moet, wordt verwezen naar uw website. Met andere woorden: er wordt van uitgegaan dat ik beschik over een computer en dat ik deze ook kan bedienen.

Op zich is het al curieus dat van een belastingplichtige op gevorderde leeftijd, die jaren via een aanslag belasting heeft moeten betalen, het rekeningnummer niet bekend is. Maar dat terzijde.

Ik ga er vanuit dat deze gang van zaken standaard is binnen uw organisatie. Dat leidt er echter toe dat dan geen rekening wordt gehouden met mensen die geen of zeer beperkt gebruik maken van internet, ondanks het feit dat uw Staatssecretaris de brede toezegging heeft gedaan dat het berichtenverkeer – dus  ook de belastingaangiften en belastingaanslagen – via de post mogelijk blijft voor wie daar om vraagt. Dat “vragen” ligt in mijn situatie besloten in de toezending door de jaren heen van de aangifte op papier. Overigens wil ik dat ook graag zo houden.

Het is bekend dat uw dienst een voorkeur heeft voor digitaal berichtenverkeer en daar naar handelt. Het afschaffen van de blauwe enveloppe ontmoette in de samenleving nogal wat weerstand, reden voor de betrokken Staatssecretaris genoemde toezegging te doen.

Erg elegant wordt niet omgegaan met de toezegging van uw bewindsman, getuige de volgende passage op de website:
“U kunt met ons overleggen over de mogelijkheid om een papieren kopie te krijgen van de berichten die wij naar uw berichtenbox sturen. Dat kan als u zelf niet in staat bent uw digitale post te bekijken. En als iemand anders machtigen om uw digitale post te bekijken voor u geen oplossing is” .

Er wordt helemaal geen rekening gehouden met mensen die zelf niet actief zijn op internet of de eigen internetverbinding niet willen inzetten voor communicatie met de overheid. Of helemaal niet afhankelijk willen zijn van derden.

Ik heb mij uiteindelijk gevoegd om gezeur te voorkomen.

Ik doe u een suggestie aan de hand.

De brief had de tekst kunnen bevatten van de mededeling die op de website staat. Vervolgens had vermeld kunnen worden dat het rekeningnummer ook per post toegezonden kan worden. Indien u daarnaast klantgericht had willen reageren had u een formulier bij kunnen sluiten en een antwoordenveloppe.

Op deze wijze had u ingespeeld op het uitgangspunt van de Nationale Ombudsman dat de Overheid in haar handelen het burgerperspectief centraal stelt en had u gehandeld naar de toezegging  van de Staatssecretaris.

Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord.”

………………………….

De schrijver van deze brief is bij de redactie bekend.
De Belastingdienst heeft inmiddels laten weten de brief als een klacht te gaan behandelen.

Lees ook het artikel ‘Nog geen klik tussen Belastingdienst en mensen zonder internet