Door Redactie op 14 juli 2016

Provincie Drenthe inventariseert gevolgen van VN-verdrag voor eigen beleid

Vandaag is in Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap formeel in werking getreden. Gedeputeerde Staten van Drenthe gaan uitzoeken welke gevolgen dit heeft voor de activiteiten en het beleid van de provincie. Dat heeft gedeputeerde Jumelet gisteren beloofd toen Provinciale Staten op initiatief van de PvdA het college daartoe opriep.

Motie Toegankelijkheid
In een unaniem aangenomen motie verwoorden Provinciale Staten het als volgt:
“Roepen het College van GS op om ínzichtelijk te maken welke consequenties de ratificatie van het VN-verdrag en de wetgeving ten aanzien van het thema toegankelijkheid voor provinciale beleidsterreinen heeft en de Staten hierover in het najaar via een te organiseren Masterclass te informeren.”
Lees de volledige tekst van de motie van Provinciale Staten

Verbetering van de wettelijke positie
In het jaar 2016 zal de wettelijke positie van mensen met een beperking sterk verbeteren. Het VN-verdrag draagt daar aan bij, maar ook de wijziging van enkele wetten begin dit jaar. Hierin is namelijk vastgelegd dat toegankelijkheid (in brede zin) de norm is en ontoegankelijkheid de uitzondering. Dit wordt de komende maanden gepreciseerd, zodat op 1 januari 2017 de wetgeving zal zijn afgerond.

Nog altijd een aanzienlijke achterstand
Het in werking treden van het VN-verdrag is volgens het College voor de Rechten van de Mens “Een bijzonder moment voor Nederland en belangrijke stap op weg naar een inclusieve samenleving. Dat dit hard nodig is blijkt uit cijfers die het College voor de Rechten van de Mens verzamelde in aanloop naar de inwerkingtreding. Betaald werk, regulier onderwijs en zelfstandig wonen zijn onbereikbaar voor veel mensen met een beperking. Hierdoor hebben zij nog altijd een aanzienlijke achterstand in de samenleving.”

Inzet van PvdA in Drenthe
De inzet van de PvdA in provinciale staten en gemeenteraden is om de belemmeringen voor mensen met een beperking zo snel mogelijk weg te nemen of te verlichten, zodat Drenthe binnen 3 jaar de meest toegankelijke provincie is. Daartoe is een tiental actiepunten voor de komende tijd vastgesteld.
De PvdA-Statenfractie heeft gisteren daarin een belangrijke stap gezet door het initiatief te nemen voor bovengenoemde motie, waarmee de toegankelijkheid in brede zin duidelijk aan de orde is gesteld in het provinciaal bestuur.
Lees het persbericht van de PvdA Statenfractie