Door Redactie op 17 maart 2016

Pensioenfondsen

Momenteel gaat de discussie vooral over het mogelijk korten van pensioenen vanwege het besluit van de Europese Centrale Bank om de rente te verlagen. Een belangrijk onderwerp, maar daar gaat dit artikel niet over. Wel over de pensioenfondsen. Door de toegenomen maatschappelijke kritiek op het functioneren van de pensioenfondsen zijn er organisatorische veranderingen doorgevoerd. De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe heeft zich daar over laten informeren en concludeert, dat het de goede kant op gaat.

Aanleiding was de documentaire ‘Zwarte zwanen’
De aandacht van de werkgroep werd vorig jaar getrokken door de tv-documentaire ‘Zwarte zwanen’. Hierin werd een beeld geschetst, dat het handelen van pensioenfondsen op de geldmarkten niet altijd adequaat was. Verontrust heeft de werkgroep de Pensioenfederatie en de pensioenfondsen ABP, PFZW en Vervoer per brief verzocht te reageren op dit beeld.

Antwoorden van Pensioenfederatie en pensioenfondsen
In hun met feiten en argumenten onderbouwde antwoorden schrijven zij dat de documentaire geen juist beeld geeft van de huidige situatie; de heer G. Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, heeft dit tijdens een overleg met de werkgroep toegelicht.

De afgelopen jaren zijn er verbeteringen afgesproken – en ook wettelijk vastgelegd – in het bestuurlijk functioneren van en het toezicht op de pensioenfondsen. Er worden hogere eisen gesteld aan bestuurders van pensioenfondsen. Zij geven ook meer dan vroeger inzicht in hun handelen en overwegingen aan de pensioengerechtigden en andere belangstellenden.

Rechts de heer Riemen, links de heer Bruintjes, voorzitter van PvdA Drenthe

Rechts de heer Riemen, links de heer Bruintjes, voorzitter van PvdA Drenthe

Toegenomen aandacht voor en kritiek op de pensioensector
Tot het uitbreken van de bankencrisis was er niet zoveel discussie over het handelen van de pensioenfondsen, zolang de hoogte van de pensioenen aan de verwachtingen voldeed. Maar toen bleek dat een deel van de pensioenfondsen de verwachtingen niet volledig waar kon maken, richtte de aandacht zich steeds sterker op het handelen van de pensioensector en werd de kritiek ook luider.

Flinke stap vooruit
De werkgroep stelt op basis van de antwoorden van de Pensioenfederatie en de pensioenfondsen vast, dat het inderdaad nodig was verbeteringen aan te brengen in de manier van werken van pensioenfondsen. Het is voor zover de werkgroep kan beoordelen een flinke stap vooruit.

Afhankelijk van wereldwijde financiële systeem
Om goede rendementen te behalen op de geïnde premiegelden zijn de pensioenfondsen aangewezen op het wereldwijde financiële systeem dat gedomineerd wordt door grote beleggingsmaatschappijen, die veelal kantoor houden in Londen en New York. De handelwijze en ‘wetten’ die in dit systeem gebruikelijk zijn, kennen trekken die de werkgroep verwerpelijk vindt. De werkgroep zou graag zien dat de pensioenfondsen daar niet van afhankelijk hoeven zijn, maar vooralsnog zou de prijs daarvan voor de pensioengerechtigden te hoog zijn. Ondertussen zijn de pensioenfondsen op zoek naar andere mogelijkheden om premiegelden op rendabele wijze te beleggen.

Maatschappelijk ongewenste beleggingen
Een ander aspect, dat recent in de discussie opduikt, is het beleggen in ondernemingen die in veel ogen maatschappelijk ongewenste producten voortbrengen, zoals fossiele grondstoffen als olie en gas. De werkgroep is bezorgd dat dergelijke beleggingen snel in waarde zullen dalen.

Openheid
Het viel de werkgroep op, dat de pensioensector nauwelijks in het openbaar gereageerd heeft op het beeld dat de documentaire schetste, terwijl de antwoorden die de werkgroep heeft ontvangen, het beeld stevig is weersproken. Het advies van de werkgroep aan de pensioensector is om voortaan snel een openbare reactie te geven, zeker in een periode zoals nu, waarin het pensioenstelsel en de hoogte van de uitkeringen ter discussie staan. De werkgroep stelt met genoegen vast dat vertegenwoordigers van de pensioensector de laatste tijd veelvuldig van zich laten horen.

De uitgebreider verwoorde conclusies van de werkgroep
De feiten en de argumenten die de werkgroep tot zijn conclusie heeft gebracht, zijn verwoord in de bijlage Bevindingen inzake pensioenfondsen.

Andere bijlagen
Deze bevatten:

Zie ook ons bericht van 19 augustus 2015 en 3 februari 2016