Door Luuc Christensen op 5 februari 2017

Gast van de Staten zeer de moeite waard

Woensdag 1 februari was een tiental oudere leden van PvdA Drenthe Gast van de Staten van Drenthe. Samen met een tiental jonge trainee’s van Expertisecentrum Plato in Hoogeveen. Dat was een mooie mix van jong en oud.

De beide Statenleden die ons vertelden over het ontstaan en de rol van de provincie Drenthe, Jurr van Dalen en Henk Nijmeijer, namen wat dat betreft een middenpositie in.

Jurr van Dalen

Henk Nijmeijer

Vergaderzaal in de vorm van een kuil
Gezeten in de grote, ronde vergaderzaal hoorden we dat de vergaderzaal op een moderne, architectonisch verantwoorde manier de Balloërkuil verbeeldde. Eeuwen geleden was dat de plaats in het bos waar de Etstoel bijeen kwam om onder grote publieke belangstelling recht te spreken. Tenminste dat dacht men. Tot men er niet zo lang geleden achter kwam, dat die bijeenkomsten waarschijnlijk op een andere plek, in een andere kuil, hebben plaats gevonden.

Een mythe dus, alhoewel met een kern van waarheid. Zoals zo vele (politieke) gebeurtenissen uit het verleden, nu min of meer als mythe voortleven.

De vergaderzaal met de deelnemers aan Gast van de Staten.
Foto van Renske Louwsma

Kerntaken van de provincie?

Belangrijk onderwerp is natuurlijk wat de provincie doet. De provincie heeft zeven kerntaken, zei één van de inleiders. Welke? Dat werd getoond in een video ‘Kompas 2020’, gemaakt door het IPO, het Interprovinciaal Overleg. Ergens midden in deze korte video rolden de kerntaken binnen enkele seconden over het scherm. Voor dat je het goed en wel in gaten hebt, zijn ze al weer van het scherm verdwenen. Op zo’n moment verlang je toch naar het ‘ouderwetse’ kopietje, waar de kerntaken op vermeld staan.

Harmannus Kuper en Albert Huizing

Harmannus Kuper (l) en Albert Huizinga

Drentse aangelegenheden

Na de video werd snel de aandacht verlegd naar enkele kwesties die in Drenthe spelen. Jurr van Dalen en Henk Nijmeijer deden dat leuk, reageerden goed en serieus op de vragen van de gasten. Jurr van Dalen werd op een gegeven moment zelfs hoe langer hoe enthousiaster toen hij aan de praat kwam over de uitrol van snel internet, als voorbeeld van provinciale bemoeienis zonder dat de provincie er veel over te zeggen heeft.

Op voorste rij: Koos Vos, Ria en Albert Hoven

Deelname vrouwen aan de (provinciale) politiek

Beide Statenleden blijken lid te zijn van de werkgroep die de viering dit jaar van 100 jaar vrouwenkiesrecht voorbereidt. Zij vertelden dat op 8 maart – de Internationale Vrouwendag – de aftrap plaats zal vinden in Emmen. En dat er acties zullen komen om vrouwen te bewegen meer politiek actief te worden. Want, zo zei Jurr van Dalen, tijdens de jongerendebatten in deze zaal zijn de meisjes bijzonder goed in het naar voren brengen van hun meningen en argumenten. Erg jammer dat de interesse voor de politiek zo sterk afneemt wanneer ze ouder worden.

Twee trainee’s van Expertisecentrum Plato

Wellicht hebben de inleiders de trainee’s – allen jonge vrouwen – geïnspireerd om na te denken over deelname aan de politiek. Afgaande op hun vragen was er aan talent geen gebrek.

Persoonlijke motivatie

Het – wat mij betreft – mooiste deel van de ochtendzitting brak aan toen één van de trainee’s vroeg naar de motivatie van beide inleiders om de politiek in te gaan. De antwoorden waren 2 persoonlijke verhalen, over de ontdekking dat een maatschappelijk doel dat je nastreeft, soms beter via de politiek verwezenlijkt kan worden. Henk Nijmeijer vertelde over zijn eigen aangename verwondering toen bleek dat een onderwerp waar hij in het begin in zijn Statenperiode voor pleitte, inderdaad werd opgepakt en uiteindelijk tot een plan van de provincie leidde. Een zeer herkenbare ervaring uit de beginperiode van een actieve politieke loopbaan.

Jurr van Dalen in gesprek met trainee’s tijdens lunch

Welkom bij Statenvergadering

Het programma van Gast van de Staten bood de mogelijkheid om daarna de Statenvergadering vanaf de publieke tribune te volgen. Toen Jacques Tichelaar bij het begin van de Statenvergadering een ieder welkom heette, noemde hij ook nadrukkelijk de gasten van de Staten en bedankte de beide inleiders. Dat is een prettig welkom.

Op de tribune v.l.n.r.: Jantje Geersing, Janny van der Heijden, Albert en Ria Hoven en Jacob Bruintjes.

Opvang van vluchtelingen

De Statenvergadering begon – na een moeilijk te volgen ordedebat – meteen met een actueel onderwerp: PvdA-Statenlid Rudolf Bosch vroeg Gedeputeerde Staten of Drenthe meer moet en kan doen voor de opvang van vluchtelingen die nu onder deels erbarmelijke omstandigheden in kampen in Griekenland en de Balken verblijven.

Of de discussie nadien over de moties over het busvervoer en het bestuurlijk optreden inzake de kwestie van de windmolens veel enthousiasme voor de politiek onder de (jonge) gasten van de Staten heeft opgeleverd? Ik weet het niet.

De meesten onderbraken het bijwonen van de Statenvergadering voor een rondgang door het Provinciehuis.

Deelnemers zijn zeer tevreden
Albert Huizing die namens de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe had geregeld dat oudere PvdA-ers aan deze Gast van de Staten konden deelnemen, heeft menig bedankje van hen gekregen: ze lieten weten genoten te hebben van deze dag.

Voor wie niet dagelijks de provinciale politiek van nabij meemaakt, is het zeer de tijd en moeite waard om een dag Gast van de Drentse Staten te zijn.

N.B. Klik op de foto’s om ze te vergroten.

Luuc Christensen

Luuc Christensen

Maak kennis met Luuc Christensen “Het aandeel ouderen in Drenthe neemt toe. Nu is de diversiteit onder ouderen net zo groot als onder mensen jonger dan 65 jaar. Maar ouderen hebben één ding gemeen: er komt een moment – voor de een wat eerder dan voor de ander – dat de gezondheid minder wordt, de mobiliteit

Meer over Luuc Christensen