Door Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe op 5 juli 2016

Drentse nota ‘Sociaal beleid’ – met kanttekeningen – goed vertrekpunt

Zorg, sport & bewegen, kwaliteit van het onderwijs & toegang tot de arbeidsmarkt vormen de drie hoofdonderwerpen, waar de provincie Drenthe zich in zijn sociaal beleid voor in wil zetten de komende jaren. De kanttekeningen van de PvdA-Statenfractie passen goed bij de opvatting van onze werkgroep.

Verdere uitwerking van de hoofdonderwerpen
Gelet op de beperkte rol van de provincie in wat genoemd wordt het sociale domein, zijn de drie hoofdonderwerpen een goede keuze. In de nota schrijven gedeputeerde staten aan welke aspecten zij aandacht willen besteden. Daarbij vallen ons onder meer de volgende zaken op:

1.  Toegankelijkheid
Het verbeteren van de toegankelijkheid ofwel het weghalen van belemmeringen voor mensen met een beperking ontbreekt als aandachtspunt in de nota. De Statenfractie stelt dit aspect als afzonderlijk punt aan de orde tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota door samen met enkele andere partijen een motie in te dienen.

2.  Langer zelfstandig wonen voor een bredere doelgroep
Gedeputeerde staten wil het langer zelfstandig blijven wonen bevorderen, maar lijkt zich te willen beperken tot kwetsbare ouderen als doelgroep. Terwijl het (inmiddels opgeheven) Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen onder leiding van Marnix Norder tijdens een bijeenkomst van PvdA Drenthe op 27 oktober 2015 betoogde dat de doelgroep van veel breder is dan alleen kwetsbare ouderen.

3.  Sport en bewegen ook voor ouderen
Uit de tekst bij sport en bewegen lijkt het net of die vooral of uitsluitend is bedoeld voor jongeren. Bewegen is echter net zo belangrijk voor ouderen; het werkt – mits goed gedoseerd en begeleid – preventief, zo is uit onderzoek gebleken. Het zou goed zijn wanneer de provincie ook sport en bewegen voor ouderen gaat stimuleren.

4.  Mantelzorg ontbreekt als aandachtspunt
Het aspect mantelzorg ontbreekt in de nota. Terwijl de beschikbaarheid van mantelzorg veel uitmaakt voor de mate waarin professionele zorg moet worden ingezet. Recent is bekend geworden uit onderzoek van het SCP, dat landelijk voor ca. 20% van de ouderen van 75 jaar en ouder er geen mantelzorger is wanneer de oudere het zelf niet meer redt. De vraag is dan: hoe ligt dat percentage in Drenthe? En wat betekent dit voor de mate en kwaliteit van de professionele zorg in Drenthe?

5.  Aanpak van laaggeletterdheid ook voor 65-plussers
De Algemene Rekenkamer heeft er recent op gewezen, dat bij de berekening van het aantal laaggeletterden in Nederland alleen de mensen beneden 65 jaar zijn meegeteld. Dat betekent ook dat de aanpak van laaggeletterdheid zich beperkt tot deze groep; zie ons bericht van 28 april 2016.
Als het overheidsbeleid er op gericht is dat 65-plussers zoveel mogelijk op gelijkwaardige voet mee blijven doen aan de samenleving, dan zou een logisch gevolg moeten zijn dat de aanpak van laaggeletterdheid zich ook uitstrekt tot deze leeftijdsgroep.

6.  Aandacht voor de niet-computergebruikers
Er is een groeiende kloof tussen mensen die goed met de computer en internet overweg kunnen en zij, die dat niet (meer) kunnen. Het effect is ongeveer hetzelfde als met laaggeletterdheid: het wordt steeds moeilijker om aan bepaalde aspecten van de ingewikkelder wordende samenleving mee te doen. Sociaal beleid zou juist moeten leiden tot meer gelijke kansen voor iedereen, zeker als die kansen beïnvloed worden door het al dan niet goed zijn weg weten te vinden in de digitale wereld.

In hun vergadering van 6 juni 2016 hebben Provinciale Staten van Drenthe ingestemd met de nota ‘Sociaal beleid’.

Lees de Drentse nota ‘Sociaal beleid’, die deel uitmaakt van de nota ‘Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020’

Lees de inbreng van de Statenfractie, bij monde van Rudolf Bosch, tijdens de behandeling van bovengenoemde visie in de Statencommissie op 29 juni 2016.

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Lees over de samenstelling van de werkgroep

Meer over Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe