Door Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe op 6 maart 2018

Brief aan Tweede Kamerlid Gijs van Dijk over achterblijvende pensioenen

Beste Gijs,

Bij veel van de oudere, Drentse PvdA-leden groeit de onrust en onvrede over het achterblijven van de pensioenen ten opzichte van de prijs- en loonontwikkeling. Te meer daar de meeste pensioenfondsen laten weten dat er voorlopig ook geen uitzicht is op indexatie. Zelfs sluit een deel van de pensioenfondsen nog niet uit dat de uitkeringen verlaagd moeten worden.

We leven nu in een tijd waarin het met de economie goed gaat en waarin alom wordt aangedrongen om de lonen te verhogen zodat de werkenden er ook van profiteren. De vooruitzichten van de pensioengerechtigden steken daar schril tegen af. Het Nibud heeft berekend dat de koopkracht hooguit met enkele tienden van procenten stijgt voor mensen met een aow-uitkering en een pensioen tot 7500 euro per jaar (alleenstaande). Voor wie een hoger pensioen heeft, daalt de koopkracht met enkele tienden van procenten zelfs.

Het CBS meldt op 7 maart 2017: “De koopkracht van ouderen is in de periode 1995-2009 vrijwel jaarlijks gestegen, zij het telkens iets minder dan die van de doorsnee bevolking. Na 2009 gingen ouderen er (meer dan gemiddeld) op achteruit.” Dit wordt niet alleen veroorzaakt door het uitblijven van indexatie van pensioenen, maar ook door bijvoorbeeld lastenstijging die een deel van de ouderen extra treffen, zoals de verhoging van het eigen risico en eigen bijdragen in de zorg. Sommige ouderen hebben hun woonlasten ook behoorlijk zien stijgen.

Wij vinden het extra zuur voor de mensen die vóór hun pensionering niet in de gelegenheid waren een goed pensioen op te bouwen.

Dit is een thema waar onze leden die campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen ook op worden aangesproken. “Wat doet de PvdA eigenlijk voor de ouderen?” En hoewel het gemeenteraadsverkiezingen zijn, wordt regelmatig de vraag gesteld waarom de PvdA-fractie nog geen steun heeft uitgesproken voor de initiatiefwet van 50Plus om de rekenrente tijdelijk te verhogen, zodat de pensioenfondsen wel tot indexatie over kunnen gaan. Het wetsvoorstel geniet bovendien veel steun onder experts.

Wij hebben daar geen goed antwoord op.

Het zou tijdens de campagne een flinke steun in de rug zijn, wanneer het standpunt van de Kamerfractie van de PvdA over de pensioenen en in het bijzonder over de initiatiefwet van 50Plus klip en klaar duidelijk wordt gemaakt. Ons verzoek is dan ook zo spoedig mogelijk – en ruim vóór de raadsverkiezingen – duidelijk te maken wat het standpunt van de PvdA-Kamerfractie is en waarom.

Met een vriendelijke groet,
Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Lees over de samenstelling van de werkgroep

Meer over Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe