Door Redactie op 28 april 2016

Bij de bestrijding van laaggeletterdheid zijn ouderen niet in beeld

Bij de bestrijding van laaggeletterdheid onder volwassenen wordt geen rekening gehouden met ouderen. Er wordt alleen gerekend met de leeftijdsgroep tot 65 jaar, zo blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer. Ook het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe telt 65-plussers niet mee.

Driekwart miljoen ouderen in Nederland heeft moeite met taal en/of rekenen
Dit blijkt uit het rapport Aanpak van laaggeletterdheid, dat de Algemene Rekenkamer onlangs uitbracht. Het kabinet draagt uit dat er in Nederland 1,3 miljoen laaggeletterden zijn (peiljaar 2012). Maar daar moeten volgens de Algemene Rekenkamer nog bij opgeteld worden de groep die alleen moeite heeft met rekenen (bijna 450.0000) èn de groep laaggeletterde ouderen (bijna 750.000), waarmee het totaal zou komen op 2,5 miljoen.

Het Taalakkoord van het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe
In dit Taalakkoord, dat op 19 november 2015 werd gepresenteerd, wordt geschat dat in Drenthe 55.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar grote moeite hebben met lezen en schrijven. Het Taalakkoord richt zich wel op deze leeftijdsgroep, maar niet expliciet op de 65-plussers.

Laaggeletterdheid is een extra drempel voor deelname aan de moderne samenleving
Het hoeft geen betoog dat gebrek aan vaardigheid in taal en rekenen een belemmering kan vormen in het moderne maatschappelijke verkeer. Zeker nu de computer en internet daarin een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen.

Pleidooi
Ouderen willen zo veel en lang mogelijk mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Dit is ook het beleid van de overheid. De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe pleit er daarom voor dat het beleid ter bestrijding van laaggeletterdheid zich ook nadrukkelijk gaat richten op ouderen, die moeite hebben met taal en rekenen.

 

Lees ook:
– het persbericht van de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van het uitbrengen van de nota ‘Aanpak van laaggeletterdheid’ op 20 april 2016