Door Redactie op 5 april 2016

Belastingdienst moet ook via de post berichten naar burgers kunnen blijven sturen

De Belastingdienst heeft de belangen van mensen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen uit het oog verloren. Dat constateert de Nationale Ombudsman in zijn onderzoeksverslag naar de opzet van de Belastingdienst om het contact met burgers op termijn geheel via het internet te laten verlopen. Eén van zijn aanbevelingen luidt, dat de ‘blauwe envelop’ altijd als alternatief moet blijven bestaan.

De Belastingdienst was eind vorig jaar begonnen om stapsgewijze het verkeer met de burgers via het internet te laten verlopen. Binnen een jaar of zeven zou alles digitaal gaan. Daartegen kwamen terechte protesten van mensen die geen gebruik maken van internet of er niet vaardig genoeg mee zijn. De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe heeft vorig jaar in een brief aan de Nationale Ombudsman betoogd dat rekening gehouden moet worden voor het nadelige effect van digitalisering voor sommigen in de samenleving. Voor hen moeten maatregelen worden getroffen die het probleem verzacht.

De Nationale Ombudsman schrijft in zijn verslag ‘Het verdwijnen van de blauwe envelop’: “Het is de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat mensen niet buiten de boot vallen. De Belastingdienst moet waarborgen dat ook de mensen die moeite hebben met de digitalisering kennis kunnen nemen van de berichten van de Belastingdienst. Ook voor hun moet de overheid toegankelijk blijven. Uit dit onderzoek is gebleken dat deze toegankelijkheid bij de inwerkingtreding van de wet onvoldoende door de Belastingdienst geborgd is. Er was (in eerste instantie) niet voorzien in een alternatief voor het digitaal ontvangen van de post en het vangnet waarop werd gerekend voldeed (nog) niet.”

De afgelopen maanden is de Belastingdienst onder druk van de vele protesten stapje voor stapje bijgedraaid en heeft inmiddels besloten om het berichtenverkeer per post (voorlopig) te laten bestaan voor wie daar om vraagt.

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe is ingenomen met de conclusie en aanbevelingen in het verslag van de Nationale Ombudsman en vindt het een goede zaak dat de beweegredenen van de mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen het verdwijnen van de blauwe envelop goed in beeld zijn gebracht.

Staatssecretaris Wiebes zal binnenkort het regeringsstandpunt over de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman bekend maken. In een Kamerdebat kan vervolgens blijken hoe het beleid wordt bijgesteld, zodat bij de digitalisering bij andere overheidsdiensten wel voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van mensen die niet goed thuis zijn op internet.

Download het verslag van de Nationale Ombudsman ‘Het verdwijnen van de blauwe envelop’ of lees het artikel daarover op de website van de Nationale Ombudsman.

Op de foto Nationale Ombudsman Van Zutphen (links) en Staatssecretaris Wiebes bij de overhandiging van het verslag op 5 april.